eurobiznes | euroszkoła | eurogmina

dokumenty

Tutaj: motocykle BMW. Zobacz koniecznie rewelacyjne: motory, pełne dynamizmu i brawury. Nasi goœcie często zaglšdajš tutaj: motocykle Suzuki, i sš zadowoleni. Polecamy również naszym goœciom: skutery. Jako jedni z pierwszym prezentujemy rewelacyjne: motocykle Triumph - sprawdŸ to koniecznie!
 forum   grupy   strony         Pn, 29-05-23
Traktaty Unii Europejskiej
 Biblioteka dokumentów:
Dokument: Trading with the Eurozone
Wprowadzenie euro zmienia warunki wymiany handlowej między państwami eurloandu i firmami spoza strefy euro. Informator zawiera informacje na temat zmian, jakie muszą uwzględnić firmy spoza strefy euro oraz ryzyka, jakie firmy te muszą wziąć pod uwagę.
Podpisany w dniu: 2002-01-07
Lokalna kopia dokumentu:Tutaj znajduje się lokalna kopia dokumentu
Dokument: Rynek niemiecki - poradnik
Publikacja Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP, Przedstawicielstwo w Kolonii nt. rynku niemieckiego. Znajdują się w niej informacje dla eksporterów i inwestorów.
Podpisany w dniu: 0000-00-00
Lokalna kopia dokumentu:Tutaj
Dokument: Traktat Paryski
Traktat ten okazał się być kamieniem węgielnym pod budową Wspólnej Europy. Na jego mocy powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, której celem było stworzenie wspólnego rynku węgla, żelaza i stali. Organizacja ta miała przyczyniać się do rozwoju gospodarczego, racjonalnej produkcji i wzrostu zatrudnienia. Nadrzędnym celem politycznym było stworzenie międzynarodowego nadzoru nad strategicznymi gałęziami przemysłu co uniemożliwiało przygotowanie wojny przeciwko któremukolwiek z partnerów. Wszedł w życie 23 lipca 1952 r.
Podpisany w dniu: 1951-04-18
Lokalna kopia dokumentu:TUTAJ
Dokument: Traktat Rzymski
Kolejny krok ku Wspólnocie Europejskiej. Ustanowił Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Głównym zdaniem EWG miało być powstanie unii celnej, a następnie utworzenie wspólnego rynku towarów usług, siły roboczej i kapitału. Wszedł w życie 1 stycznia 1958 r.
Podpisany w dniu: 1957-03-25
Lokalna kopia dokumentu:TUTAJ
Dokument: Jednolity Akt Europejski
Wprowadził znaczące poprawki do traktatów wspólnotowych. Główne założenia: usystematyzowanie spotkań Rady Europejskiej, utworzenie podstaw prawnych do dialogu politycznego wewnątrz Wspólnoty i utworzenie w 1992 r. jednolitego rynku towarów, usług, kapitału i swobodnego przepływu pracowników. Wszedł w życie 1 lipca 1987 r.
Podpisany w dniu: 1986-02-17
Lokalna kopia dokumentu:TUTAJ
Dokument: Układ Europejski
Umowa o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi. Układ reguluje stosunki między Polską a Wspólnotami w zakresie dialogu politycznego, utworzenia strefy wolnego handlu, przepływu pracowników, zakładania przedsiębiorstw, obrotu kapitałowego, reguł konkurencji, ochrony własności intelektualnej, zbliżenia przepisów prawnych oraz współpracy gospodarczej, finansowej i kulturalnej. Dla realizacji zadań wynikających z Układu Europejskiego powołano Radę Stowarzyszenia, Komitet Stowarzyszenia oraz Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia. 1 marca 1992 r. zaczęła obowiązywać część gospodarczych postanowień Układu. 17 października Polska ratyfikowała Układ Europejski.
Podpisany w dniu: 1991-12-16
Lokalna kopia dokumentu:TUTAJ
Dokument: Traktat z Maastricht
Powołał do życia Unię Europejską, która składa się z trzech części: I filar - EWG, EWWiS oraz EWWA-Euratom (Unia Gospodarcza i Walutowa, Unia Celna, Rynek Wewnętrzny, Wspólna Polityka Rolna, Polityka Strukturalna); II filar – Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa; III filar – współpraca w dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości. Traktat ten przyjął również kalendarz wprowadzania euro, ustanowił obywatelstwo unii i rozszerzył kompetencje Parlamentu Europejskiego. Wszedł w życie 1 listopada 1993 r.
Podpisany w dniu: 1992-02-07
Lokalna kopia dokumentu:TUTAJ
Dokument: Traktat Amsterdamski
Traktat miał zreformować instytucje UE przed przyjęciem nowych członków. Wprowadził jednak tylko nieznaczne zmiany, a zasadniczą reformę odłożono na później. Wzmocnieniu uległa współpraca w zakresie spraw socjalnych. Do traktatu włączono postanowienia Umowy z Schengen w wyniku czego, (oprócz Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii) zniesiono kontrole na granicach wewnętrznych Unii. Traktat zaczął obowiązywać od 1 stycznia 1999 r.
Podpisany w dniu: 2001-08-28
Lokalna kopia dokumentu:Tutaj
Szukaj

SZUKAJ
Zobacz również:
10 krajów kandydackich przystąpi do UE
Przedstawiciel UE krytykuje Węgry
Komisja Europejska przegrała przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości
Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw
Kredyty na pokrycie kosztów własnych przy realizacji projektów Phare

Ważne linki:


 


 Statystyki zapewnia:o autorach serwisu | praktyki | studia europejskie | dokumenty
cms, content management system, zarządzanie treścią, serwisy internetowe, serwisy www, strony www - system zarządzania treściąagencja interaktywna, serwisy internetowe, intranet, extranet, multimedia, mobilne, programowanie strony WWW, prezentacje Flash, gry Java, aplikacje J2EE, oprogramowanie telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, WAP, pocket pc, grafika, Cult 3d, hosting, outsourcing, agencja kreatywna
statystyki www stat.pl