eurobiznes | euroszkoła | eurogmina

fundusze ue

Jako jedni z pierwszym prezentujemy rewelacyjne: quady - sprawdŸ to koniecznie! Prezentujemy też wiele stron, na których widać motocykle Kawasaki. Również kochający tapety na pulpit powinni odwiedzić nasz serwis. Nasi specjaliści wiedzą, co to rozkłady jazdy. Zobacz koniecznie rewelacyjne: motocykle Suzuki, pełne dynamizmu i brawury.
 forum   grupy   strony         Nd, 29-01-23
Unijne fundusze pomocowe i strukturalne

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004 - 2006 to dokument, który scala rozwiązania horyzontalne i regionalne na poziomie krajowym oraz wskazuje kierunki interwencji publicznej o charakterze strukturalnym w kolejnych latach po przystąpieniu Polski do UE.

Formuła ta oznacza, iż polski rząd przed wejściem naszego kraju w struktury UE pracuje nad przygotowaniem analizy sytuacji w świetle celów polityki strukturalnej UE. Zwraca przy tym uwagę na potrzeby priorytetowe służące osiągnięciu tych celów, wraz ze strategią, planowanymi działaniami i odpowiadającymi im środkami finansowymi.

Zasadą przygotowania NPR będzie koncentracja środków na wybranych priorytetach rozwoju. Jest to dokument o tyle ważny, gdyż będzie on służył jako podstawa do negocjacji z Komisją Europejską Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla Polski (Community Support Framework). Na jego podstawie zostanie określona wielkość pomocy z funduszy strukturalnych przyznana Polsce, jako państwu członkowskiemu. Pomoc ta jest konkretna, mierzona w miliardach euro i ma zostać wydana na realizację celów wytyczonych w NPR. Zgodnie z unijną zasadą współfinansowania, która wymaga wyłożenia do każdego projektu środków prywatnych lub publicznych państwa członkowskiego, NPR zawiera wytyczne co do wielkości środków krajowych przeznaczonych na współfinansowanie podejmowanych działań strukturalnych.

Zaczynając od najważniejszego, czyli od pieniędzy, zakładana wielkość środków, które Unia Europejska przyzna Polsce na lata 2004 - 2006 na działania o charakterze strukturalnym (bez Wspólnej Polityki Rolnej), to 12, 8 mld EURO. Jednak, aby pieniądze te zostały wykorzystane potrzebna jest do tego:
-   administracja, która będzie tymi środkami sprawnie zarządzać,
-   ludzie, którzy będą pisać projekty, spełniające szczegółowe unijne kryteria,
-   pieniądze ze źródeł prywatnych bądź publicznych na współfinansowanie realizacji projektów.

Celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unia Europejską na poziomie regionalnym i krajowym

Cel ten jest zgodny z podstawowymi założeniami programu gospodarczego rządu na lata 2002 - 2005, odnoszącymi się do przedsiębiorczości, rozwoju i pracy. Aby go osiągnąć, razem z NPR przygotowywana jest realizacja sektorowych i regionalnych programów operacyjnych, a także działania Funduszu Spójności. Dodatkowo będą realizowane Inicjatywy Wspólnoty, w tym największa INTERREG (współpraca gospodarcza regionów przygranicznych).

Obecnie w toku prac nad Narodowym Planem Rozwoju / Podstawami Wsparcia Wspólnoty planuje się przygotowanie na okres 2004 - 2006:
-   sześciu jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) dotyczących konkurencyjności gospodarki, rozwoju obszarów wiejskich, rybołówstwa, transportu i środowiska wraz z gospodarką wodną;
-   Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - zarządzanego na poziomie krajowym, ale programowanego w dużej mierze na poziomie wojewódzkim. Będzie to wielofunduszowy program, wspierany środkami z następujących funduszy europejskich: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejski Fundusz Społeczny;
-   programu operacyjnego pomocy technicznej.

Strona 1 z 2
Komentarze do artykułu
Ten artykuł nie był jeszcze komentowany
 Statystyki zapewnia:o autorach serwisu | praktyki | studia europejskie | dokumenty
cms, content management system, zarządzanie treścią, serwisy internetowe, serwisy www, strony www - system zarządzania treściąagencja interaktywna, serwisy internetowe, intranet, extranet, multimedia, mobilne, programowanie strony WWW, prezentacje Flash, gry Java, aplikacje J2EE, oprogramowanie telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, WAP, pocket pc, grafika, Cult 3d, hosting, outsourcing, agencja kreatywna
statystyki www stat.pl