eurobiznes | euroszkoła | eurogmina

fundusze ue

Jako jedni z pierwszym prezentujemy rewelacyjne: quady - sprawdŸ to koniecznie! Prezentujemy też wiele stron, na których widać motocykle Kawasaki. Również kochający tapety na pulpit powinni odwiedzić nasz serwis. Nasi specjaliści wiedzą, co to rozkłady jazdy. Zobacz koniecznie rewelacyjne: motocykle Suzuki, pełne dynamizmu i brawury.
 forum   grupy   strony         Nd, 29-01-23
Unijne fundusze pomocowe i strukturalne

Polityka regionalna Unii Europejskiej ma określone ogólne cele. Składając wniosek o fundusze europejskie trzeba więc udowodnić, że dzięki nim zaspokojone zostaną lokalne potrzeby ale również osiągnięte założenia polityki Unii.

Podstawy polityki strukturalnej UE

Polityka regionalna Unii Europejskiej wynika z potrzeby redukowania nierówności gospodarczych i społecznych między poszczególnymi jej regionami. Różnice takie mają tendencję do zwiększania się i mechanizm rynkowy nie zapobiega temu zjawisku, a nawet go przyśpiesza. Mniej dynamiczne lub zacofane regiony nie są atrakcyjne dla inwestorów, a przecież nowe to nowe inwestycje są szansą na powstawanie nowych miejsc pracy i pobudzenie rozwoju gospodarczego. W tej sytuacji niezbędna jest pomoc centralna by podnieść atrakcyjność inwestycyjną regionu poprzez rozwijanie infrastruktury i zasobów ludzkich.

Już na podstawie Traktatu Rzymskiego tworzone były początki wspólnotowej polityki strukturalnej. Przejawem tego było między innymi utworzenie w 1975 roku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Początkowo jego funkcjonowanie było krytykowane ze względu na małą ilość środków przeznaczanych na ten cel i małą efektywność ich wykorzystania. Impulsem do modernizacji i rozbudowy polityki regionalnej było utworzenie wspólnego ryku. Jego funkcjonowanie groziło tym, że regiony bogate staną się jeszcze bogatsze a biedne jeszcze biedniejsze. Wprowadzono wtedy między innymi zasadę, że na pomoc strukturalną będą jednocześnie kierowane środki z różnych źródeł, że z pomocy będą korzystać z góry określone obszary oraz że finansowane będą określone ogólne cele. Ponadto ustalono, że pomoc wspólnotowa może być tylko uzupełnieniem działań narodowych i, że może z niej być pokrywana tylko część poszczególnych projektów. Traktat z Maastricht uczynił dążenie do zrównoważonego postępu ekonomicznego i socjalnego jednym z głównych zadań Unii Europejskiej. Wyrazem tego było utworzenie Funduszu Spójności, który obejmuje całe najbiedniejsze kraje Wspólnoty i finansuje projekty z dziedziny ochrony środowiska i budowy transeuropejskich sieci komunikacyjnych.

Zasady polityki strukturalnej UE:
1. Nie można naruszać konkurencji poprzez faworyzowanie kogoś na rynku (poprzez pomoc),
2. Zasada preferencji europejskich - UE lepiej traktuje kraje członkowskie niż inne,
3. Zasada solidarności finansowej - wszystkie kraje płacą i korzystają z budżetu UE.

Obecny kształt polityki strukturalnej UE

Dawne sześć celów wspólnotowej polityki strukturalnej zostało zamienione na trzy:
1. Pomoc najbiedniejszym regionom UE - regiony, które mają PKB per capita (według parytetu siły nabywczej) niższy niż 75% średniej UE;
2. Regiony trwale utrzymujące bezrobocie strukturalne - wspieranie ekonomicznej i społecznej konwersji;
3. Cel zatrudnieniowy, ma on charakter horyzontalny, co oznacza, że fundusze nie są przydzielane tylko wybranym regionom ale wszędzie tam gdzie zaistnieje taka potrzeba.

Obecne działania są bardziej dostosowane do funkcjonowania i współgrania z gospodarką rynkową m.in. ponieważ:

1. Zmierza się do nie tyle do wyrównywania poziomu rozwoju co do wyrównywania szans rozwojowych;
2. Odchodzi się od centralnie sterowanej alokacji środków pieniężnych, na rzecz podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej regionów;
3. Dąży się do decentralizacji w przygotowywaniu programów rozwoju i kofinansowania ze środków innych niż unijne.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFRR jest funduszem pionowym, co oznacza, że jest kierowany do wybranych regionów. Te regiony wybierają w jaki sposób wykorzystają fundusze na poprawę swojej konkurencyjności i rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem własnych zasobów i środowiska. Utworzony został 1975 roku.

Wsparcie z tego funduszu często kierowane jest:

- do małych i średnich przedsiębiorstw na poprawę ich konkurencyjności na wspólnym rynku (nie pojedyncze podmioty),
- na budowę infrastruktury w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu,
- na rozwój turystki,
- na rozwój społeczeństwa,
- na badania i rozwój nowych technologii.

We wniosku o fundusze z Unii Europejskiej znajdują się m.in. takie pozycje jak:

Cele projektu:

We wniosku musi być wykazane, że dobrze zrealizuje on szczegółowe cele regionu i ogólne cle wyznaczone przez politykę UE.

Opis projektu:

- przyczyny upoważniające nas do skorzystania z pomocy;
- co gwarantuje powodzenia naszego projektu.

Przewidywane rezultaty:

- cele muszą być mierzalne;
- efekty muszą być mierzalne.

Ogromne znaczenie ma zgodna z prawem i przejrzysta procedura przetargowa. Ponadto wsparcie nie może naruszać zasad konkurencji ani faworyzować nikogo na rynku , nie można wspierać indywidualnych osób. Składając wniosek o wsparcie firm należy ustalić na jakich zasadach ta pomoc będzie przyznana. Pomoc nie może nikomu dawać uprzywilejowanej pozycji.

Komentarze do artykułu

Funduszami pomocowymi i strukturalnymi UE interesuję się od niedawna, ale wiem już więcej niż można dowiedzieć się z tego artykułu. Uwazam jednak, że jest on zredagowany bardzo przejrzyście i dostępnie.
Wydaje mi się, że taka forma jest łatwiejsza do zapamiętania zwłaszcza dla początkujących w tej dziedzinie.
Jan Możdżyński
2003-01-14 12:41
 
 Statystyki zapewnia:o autorach serwisu | praktyki | studia europejskie | dokumenty
cms, content management system, zarządzanie treścią, serwisy internetowe, serwisy www, strony www - system zarządzania treściąagencja interaktywna, serwisy internetowe, intranet, extranet, multimedia, mobilne, programowanie strony WWW, prezentacje Flash, gry Java, aplikacje J2EE, oprogramowanie telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, WAP, pocket pc, grafika, Cult 3d, hosting, outsourcing, agencja kreatywna
statystyki www stat.pl