eurobiznes | euroszkoła | eurogmina

praca

Bardzo popularne motocykle KTM. Nasi specjali¶ci wiedz±, co to motory. Testujemy tapety na pulpit. Oprawione muzyk± motocykle Suzuki. Ale i teledyski również można znaleĽć na ¦cigacz.pl.
 forum   grupy   strony         Cz, 21-10-21
Kompendium wiedzy na tematy UniiEuropejskiej

Bezrobocie w Unii Europejskiej wynosi 8,0 procent. Stwierdzenie to bardzo niewiele mówi o rzeczywistej sytuacji na rynku pracy krajów członkowskich. Podczas gdy odsetek osób, które nie mogą znaleĽć pracy w Hiszpanii to 13,7 w Holandii jest to 2,8. Gdy w Irlandii zmniejsza się o kilka procent, w Grecji nieznacznie się powiększa. Różnice są spowodowane m.in. tym, że poszczególne kraje "15" mają zupełnie inne podej¶cie do wielu dziedzin polityki gospodarczej i społecznej.

Po II wojnie ¶wiatowej w Europie Zachodniej nastąpił trzydziestoletni okres prosperity co sprzyjało budowie hojnego sytemu opieki socjalnej. Dzięki szybkiemu wzrostowi gospodarczemu przedsiębiorstwom opłacało się tworzyć nowe stanowiska pracy mimo wysokich kosztów zatrudnienia. Niestety dobre czasy skończyły się wraz z kryzysem paliwowym, który pojawił się w latach siedemdziesiątych. Wtedy też zaczęły się problemy z bezrobociem. W tej sytuacji rządy zareagowały w różny sposób, podczas gdy czę¶ć pozostała przy dotychczasowej polityce wysokich płac minimalnych i zasiłków dla bezrobotnych inne rozpoczęły przebudowę systemu.

Obniżaniu stopy bezrobocia sprzyja elastyczny rynek pracy. Cechuje się on m.in. niskim poziomem płac minimalnych, dzięki któremu pracodawca może zatrudnić więcej osób po niższych stawkach. Ważne jest też by przedsiębiorstwa mogły regulować wielko¶ć zatrudnienia w zależno¶ci od koniunktury. W okresie prosperity przyjmowałyby więcej osób bez obawy, że w razie kryzysu nie będą ich mogły zwolnić. Do tworzenia nowych miejsc pracy zachęcają również małe obciążenia podatkowe i ubezpieczenia socjalne.

Wykresy
Bezrobocie w krajach UE we wrze¶niu 1997 r. i w styczniu 2001 r .

Wykres bezrobocia w Unii Europejskiej
wrzesień 1997 państwa UE styczeń 2001

Oto kraje, które odniosły sukces w walce z bezrobociem:

  •   W Wielkiej Brytanii Margaret Tatcher doprowadziła do prywatyzacji i deregulacji gospodarki. Wiele zmian wiązało się silnymi protestami społecznymi ale w efekcie zmniejszyło się obciążenie finansowe państwa i przedsiębiorstw prywatnych a póĽniej nastąpiła znacząca redukcja bezrobocia. Opodatkowanie pracy to mniej niż 15% PKB, a przeciętnie w UE 21,4%.

  •   W Holandii jeszcze lepsze efekty osiągnięto na podstawie umowy społecznej. W 1982 r. dzięki kompromisowi między rządem, pracodawcami i związkami zawodowymi skrócono tygodniowy czas pracy rezygnując jednocze¶nie z automatycznych podwyżek płac. Pozwala to na uniknięcie sytuacji, w której zatrudniona czę¶ć społeczeństwa korzysta z dużych przywilejów i wysokich płac kiedy reszta nie może znaleĽć pracy. Ponadto upowszechniono zatrudnienie na pół etatu dzięki czemu większe szanse zatrudnienia mają kobiety zajmujące się wychowaniem dzieci.

  •   Dzisiaj w Hiszpanii bezrobocie wynosi 13,7 % i jest największe w UE jednak wskaĽnik ten należy uznać za sukces porównując go do sytuacji z przed czterech lat kiedy to wynosił on 19,9%. Połowa nowych miejsc pracy tworzonych co roku w UE powstaje w Hiszpanii. Tak znaczny spadek procentu bezrobotnych można m.in. wiązać z podpisanym w 1996 r. tzw. paktem z Toledo. Było to dobrowolne ograniczenie wpływów związków zawodowych i zwiększenie swobody pracodawców w polityce zatrudnienia.  

  •   W ciągu ostatnich lat zredukowany został problem bezrobocia w Irlandii. Tutaj pomogły niskie podatki, zagraniczne inwestycje i szybki wzrost gospodarczy.

Na drugim biegunie stoją państwa, które walczą z bezrobociem tworząc miejsca pracy w sektorze publicznym czy chcą skrócić czas pracy by znalazło się miejsce dla większej liczby etatów. Jednocze¶nie podwyższają minimalne wynagrodzenia, a takie połączenie może doprowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorstwom przestanie się opłacać zatrudniać kolejne osoby. Działania takie są prowadzone m.in. we Francji i Włoszech jednak nie przyniosły one do tej pory wymiernych skutków w postaci znacznej redukcji bezrobocia.

Jak pokazują przykłady krajów członkowskich Unii Europejskiej tworzenie miejsc pracy wymaga albo sprzyjających warunków gospodarczych albo odważnych, często niepopularnych społecznie decyzji dotyczących systemu zatrudnienia.

Komentarze do artykułu

Czy Polska ze swoim 18% bezrobociem może być konkurencyjna wobec państw UE ?
Jak s±dze to nie a szybciej stanie się odbiorc± towarów państw Unii, które s± w znacznej mierze dotowane w wyniku czego nasza gospodarka będzie w jeszcze większej zapa¶ci niż obecnie a Polacy stan± się ... tani± siła robocz± dla koncernów zachodnich.
Przykładem może być balcerowiczowska metoda "prywatyzacji" sektora bankowego, który w 80% należy do banków zachodnich, które drenuj± rynek polski z kapitału - gdzie w UE s± kredyty na poziomie 20 -30 procent przy oprocentowaniu lokat na 5-7 % a rachunków a'vista 1%. Balcerowicz i jemu podobni z Rady Polityki Pienięznej nie chroni± interesów Polski tylko kapitału zachodniego. A te chwalone banki w ostatnim czasie zaczynaj± pozbywać się pracowników np. BZWBK, Cuprum Bank czy BIG Bank. A miało byc tak wspaniale według liberałow z Unii Wolno¶ci, że Polska miała byc krajem bogatym ... a stała się rejem dla aferzystów.
W ¶redniowieczu lichwa to 8% jak zatem traktować banki żadaj±ce 20-30%. Jeszcze żaden kapitalista nie dał nikomu nic za darmo więc nie ma co liczyć, że po wejsciu do UE w Polsce będzie lepiej tak jak obiecuje to Kwa¶niewski z Millerem. Żeby¶my kolejny raz nie obudzili sie z ręk± w nocniku...Unii Europejskiej. Nawet o¶wiadczenie Kongresu Polonii Amerykańskiej w sprawie przyst±pienia Polski do UE nie jest tak chura optymistyczne jak ogłaszały polskie media z rz±dem na czele cyt.
"Wobec dramatycznej sytuacji społeczno-ekonomicznej, w jakiej znalazła się Polska pod rz±dami poprzednich i obecnych elit politycznych, Kongres Polonii Amerykańskiej pragnie przedłożyć swoje stanowisko w sprawie ewentualnego przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Pragniemy przede wszystkim zwrócić uwagę na zagrożenia płyn±ce dla Polski z tego przyjęcia.
Kongres Polonii Amerykańskiej nigdy nie zaakceptuje polityki rz±du prowadz±cej do ustawienia Polski w pozycji kraju wasalnego. Przewiduje się, że polityka ekonomiczna UE w stosunku do Polski doprowadzi w najbliższym czasie do wzrostu bezrobocia z obecnych 3 milionów, plus 1 milion ukrytego bezrobocia na wsi, do poziomu 7 a nawet 7,5 miliona bezrobotnych. Bezrobocie może więc osi±gn±ć poziom 35%. Stagnacja ekonomiczna obecnej Europy Zachodniej nie pozwala w praktyce na realizację założenia o wolnym przepływie siły roboczej, a więc na rozładowanie obecnego i przewidywanego bezrobocia w Polsce"
Papkin
2002-12-25 16:27

Jak dot±d wszyscy podkre¶laj±,jak wiiele Polska zyskuje wchodz±c do UE.Dlaczego nikt nie zadaje gło¶no pytania -ile zyskuje Unia przyjmuj±c nas do stoważyszenia.Czy Polska odmawiaj±c członkowstwa nie neguje całej idei integracji europejskij? Może to wcale nie nam ,tak bardzo powinno zależeć na wej¶ciu do UE?!
Gelus
2002-12-28 23:34

Skowron
2003-01-29 09:33

Polskie położenie geograficzne jest łakomym k±skiem dla państw członkowskich Unii Europejskiej. WyobraĽmy sobie sytuację "w czerwcowym referendum obywatele RP mówi± nie UE.Oznacza to, iż takie państwa jak Litwa, Łotwa i Estonia wyrażaj±c swoje tak na integracje pozostaj± w kłopotliwej sytuacji" Dlatego uważam wej¶cie Polski do UE za obopulne korzy¶ci jednak polski rz±d powinien jasno odpowiedzieć konkretnie na pytanie "jakie korzysci i zagrożenia wyst±pi± po przyst±pieniu Polski do Unii Europejskiej?". Jak dot±d mówi± tylko o pozytywnych stronach poł±czenia i to w skrótowych wersjach, no to jak zwykli obywatele maj± się nie obawiać o swoj± przyszło¶ć. Może kto¶ z rz±du odpowie na te pytania.
Skowron
2003-01-29 09:48
 
 Statystyki zapewnia:o autorach serwisu | praktyki | studia europejskie | dokumenty
cms, content management system, zarz±dzanie tre¶ci±, serwisy internetowe, serwisy www, strony www - system zarz±dzania tre¶ci±agencja interaktywna, serwisy internetowe, intranet, extranet, multimedia, mobilne, programowanie strony WWW, prezentacje Flash, gry Java, aplikacje J2EE, oprogramowanie telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, WAP, pocket pc, grafika, Cult 3d, hosting, outsourcing, agencja kreatywna
statystyki www stat.pl